טיוטת הוראה בנושא ניהול סיכוני אשראי

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים, ולסטנדרטים מקצועיים במדינות מובילות בעולם, ובעקבות הניסיון שנצבר בפיקוח על הבנקים, עלה הצורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי העוסקות בנושא ניהול סיכון אשראי, כמפורט להלן.