פורסמו תקנות בנושא כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים כותבת: ענבל ציון, אוגוסט 2012

ביום 7 ביוני 2012, פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב 2012.