נוהל בנושא ניהול סיכונים בחברות הממשלתיות

חוזר שפורסם ע"י רשות החברות הממשלתיות לקביעת עקרונות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית למסד תהליך מסודר לניהול הסיכונים להם היא חשופה, תוך יצירת מנגנוני בקרה.