עקרונות לניהול סיכונים תפעוליים במשרדי הממשלה

משרדי הממשלה חשופים לסיכונים מגוונים, אשר התממשותם עלולה לגרום לנזקים (כספיים ואחרים) למשרד, לממשלה ולפגיעה באיכות השירות הניתן לאזרחי המדינה. על מנת לאפשר להנהלות משרדי הממשלה להיערך מבעוד מועד למזעור הסיכונים מחד, ולהתמודדות עם התממשותם מאידך, על המשרדים להטמיע תהליך כולל של ניהול סיכונים תפעוליים.