תגמול מחפש אבן דרך כותב: אלי אלעל, יונתן בר מחברת שווי הוגן בעמ' מקבוצת EEBC, יוני 2012

בעסקאות רבות נקבע חלק משמעותי מן המחיר על פי עמידת החברה הנרכשת באבני דרך. לצורך חישוב התגמול המותנה, ניתן לבצע הערכת שווי המבוססת על תמחור אופציות